Onderwijsaanbod V.S.O.

Het onderwijsaanbod omvat verschillende leergebieden; Nederlands, wiskunde en rekenen, Engels, biologie, geschiedenis, aardrijkskunde, economie, maatschijppijleer en CKV, maatschappijkunde en bewegen en sport. Daarnaast is er een leergebiedoverstijgend aanbod. Dit richt zich op het kunnen functioneren op de gebieden leren, werken, wonen, vrije tijd en burgerschap. Dit onderwijsaanbod omvat vier thema’s;

- Leren leren (studievaardigheden ontwikkelen en plannen)

- Leren taken uitvoeren (planmatig handelen en samenwerken)

- Leren functioneren in sociale situaties (gericht op eigen gevoelens en wensen en op respectvol en verantwoordelijk omgaan met anderen)

- Ontwikkelen van een persoonlijk toekomstperspectief (loopbaanontwikkeling, beroepenoriëntatie, workshops vrije tijd, keuzes leren maken, stages).

 

De Hilt bereidt de leerlingen binnen het uitstroomprofiel vervolgonderwijs voor om de overstap te kunnen maken naar het vervolgonderwijs en verdere toekomst en doet dit zo breed mogelijk. Het rugzakje wordt gevuld met die bagage, die een leerling nodig heeft om te kunnen participeren in de maatschappij (leren, wonen, werken, vrije tijd en als burger).

 

Daarvoor hebben we twee leerroutes:

vmbo TL leerjaar 1 t/m 5, alle leerlingen starten in de onderbouw met een volledig vmbo TL programma. Als na leerjaar 2 blijkt dat een leerling niet alle vakken aan kan, wordt het vakkenpakket aangepast met als doel certificaten op vmbo niveau te behalen aangevuld met een branche certificaat KAS (keukenassistent).

Afhankelijk van motivatie, capaciteiten, individuele wensen en mogelijkheden kunnen er binnen elke leerroute vakken toegevoegd worden, vakken vervallen en/of combinaties van diverse leerroutes gemaakt worden. Om een en ander ook daadwerkelijk te kunnen realiseren is een goede samenwerking met ouders noodzakelijk.

 

De leerroutes worden uiteindelijk afgesloten met deelname aan staatsexamens. Dit kan leiden tot een volledig vmbo TL diploma. Maar ook tot het behalen van vmbo TL, vmbo KB en/of BB certificaten voor één of meerdere vakken.

 

De nadruk blijft liggen op het leren omgaan met leeftijdsgenoten en volwassenen in allerlei situaties. In de klas worden daar afspraken over gemaakt, conflicten uitgesproken en speciale programma's en activiteiten voor gehanteerd (zoals bijvoorbeeld aparte lessen over seksualiteit en relaties, weeksluitingen, projecten, themadagen, excursies en kamp).
 

Klik hier om het schematische overzicht te downloaden

 

Europees Sociaal Fonds

VSO De Hilt krijgt in de nieuwe subsidieperiode uit het Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+2021-2027) een financiele bijdrage. Het Europees Sociaal Fonds is een Europees instrument om werkgelegenheid te ondersteunen, mensen aan (beter) werk te helpen en te zorgen voor eerlijkere arbeidskansen voor EU-burgers.

 

Het fonds ondersteunt structurele verbeteringen ten aanzien van werkgelegenheid, onderwijs en sociale ontwikkeling en beleid gericht op ontwikkeling van arbeidsmarktvaardigheden. De huidige inzet van het fonds, in vergelijking met de vorige periode, is herstel van Europese samenlevingen en economieën na de impact van het coronavirus.