Onderwijsaanbod S.O.

Alle vakken van het basisonderwijs komen in het S.O. aan de orde.

 

In het so zitten leerlingen van 4-5 jaar tot 12-13 jaar. Taal, spelling, rekenen, schrijven en lezen gebeurt veeal in de eigen klassengroep. Vakken handvaardigheid/tekenen, gym/zwemmen, wereldoriëntatie staan ook op het rooster en worden in de eigen groep aangeboden. Accent ligt op het stimuleren van de sociaal emotionele ontwikkeling, o.a. middels weekopening, weeksluiting, gezond gedrag, vieringen, creatieve therapie en spelend leren.

De groepen zijn heterogeen samengesteld, dus er kunnen kinderen van 2 leerjaren in één groep zitten. De aard van de problemen van de leerlingen kan heel divers zijn, te denken valt aan autisme spectrum stoornis, ADHD en ODD. Maar ook wat betreft het leerniveau kunnen de leerlingen erg van elkaar verschillen. Instroom vindt plaats aan het begin van het schooljaar, maar wel in alle leerjaren. In groep 7 van het so nemen leerlingen deel aan het verkeersexamen en aan Entree toets of de NIO. In groep 8 nemen leerlingen deel aan de landelijke eindtoets van CITO of Route 8.

Klik hier om het schematische overzicht te downloaden.

 

Na de ochtendpauze

De pauze wordt in de klas of eventueel buiten doorgebracht. Het accent in de ochtendpauze (rond 10.30 uur) ligt met name op het samen leren spelen. Daarvoor is in elke klas voldoende spelmateriaal en constructiemateriaal aanwezig. Na deze ochtendpauze werken de leerlingen in de eigen klas aan spelling, wereldoriëntatie en lezen. In de middag komen andere vakken aan bod zoals creatieve therapie, handvaardigheid, muziek en gymnastiek. Op donderdagmiddag is er zwemles voor groep 4 leerlingen in zwembad de Wissen.