Aanmeldingsprocedure

Met het in werking treden van Passend Onderwijs komt de cluster 4 indicatie te vervallen. Het streven is om zoveel mogelijk kinderen op te vangen binnen het regulier onderwijs. Is een school niet in staat om de ondersteuning te verlenen die een kind nodig heeft dan kan het samenwerkingsverband besluiten dat er een Toelaatbaarheidsverklaring wordt afgegeven. Met deze verklaring is het kind toelaatbaar voor het (voortgezet) speciaal onderwijs.

 

Voor een (mogelijke) aanmelding vindt altijd eerst een orientatiegesprek plaats op school met de directeur.

Mocht u na dit gesprek tot daadwerkelijke aanmelding over willen gaan dan kunt u zich registreren via onderstaande link op de centrale aanmeldlijst van de Aloysius Stichting. Hierbij kunt u aangegeven dat uw voorkeur eventueel uitgaat naar plaatsing op De Hilt. Mocht de school geen plaatsingsmogelijkheid hebben dan wordt gekeken of dit wel mogelijk is op een andere school van de Aloysius Stichting in de regio.

https://www.aloysiusstichting.nl/Home/Onderwijs/Registreren

 

Na plaatsing op De Hilt wordt binnen zes weken in overleg met u een ontwikkelingsperspectief opgesteld. Hierbij wordt onder andere aangegeven wat het verwachte uitstroomprofiel zal worden. Dat is gebaseerd op kermerken als intelligentie, leervorderingen, motivatie maar hierbij wordt ook rekening gehouden met belemmerende en bevorderende factoren. Bijstelling van het ontwikkelingsperspectief gebeurt altijd in overleg met ouders en leerlingen