Missie en visie De Hilt

Orthopedagogisch onderwijsinstituut De Hilt verzorgt onderwijs en begeleiding aan kinderen van 4 tot 18 jaar met ernstige gedrag en/of psychiatrische problemen.

 

Alle leerlingen vertonen verstoringen in hun persoonlijkheidsontwikkeling. De problemen die daardoor ontstaan leveren een zodanige onderwijsbelemmering op dat het reguliere onderwijs niet in staat is deze kinderen te begeleiden. In het verleden hebben de leerlingen veel negatieve ervaringen opgedaan omdat ze niet in staat waren te voldoen aan de gangbare eisen die gesteld worden binnen het reguliere onderwijs. Opvang en begeleiding van deze groep leerlingen vragen om een uitgebalanceerd pedagogisch klimaat.

 

Kernwaarden

Structuur bieden, consequent handelen en warmte geven zijn de belangrijkste pijlers van het handelen van de teamleden. Deze voorwaarden leiden tot een klimaat waarin de leerling tot rust kan komen, zich geaccepteerd, gewaardeerd en gerespecteerd kan voelen.

 

De filosofie

De filosofie van De Hilt is om een zodanig klimaat te creëren waardoor, met ondersteuning en begeleiding op sociaal emotioneel gebied, het kind leert sociale relaties aan te gaan en tot leren kan komen.