Elke school in Nederland moet een medezeggenschapsraad hebben. Het is een soort ondernemingsraad zoals in het bedrijfsleven. In deze raad zijn ouders en leerkrachten vertegenwoordigd.

De MR geeft adviezen aan ouders, team en bestuur. Ze geeft haar mening over alle aangelegenheden van de school.

 

Oudergeleding

Conny Weijenborg, moeder Nick

Petra vd Steeg, moeder Sem

Frank Meulendijks, vader Mika

Elly Goossens, moeder Kevin

Bart v Griensven, vader Rick

 

 

Personeelsgeleding

Dick Hegeman, leerkracht

Peter Hermsen, leerkracht

 

Advies

Geert Rosielle, directeur

 

Aloysius kent ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Hierin denken ouders en medewerkers op stichtingsniveau mee over onze organisatie.

 

Verslag MR vergadering 9 december 2014

Iedereen aanwezig.

Notulen vorige vergadering

Op de website moeten de aangepaste notulen worden geplaatst. ( met daarin de aanpassingen omtrent entree onderwijs die door Ingrid zijn gemaakt ) Actie: Geert

De uitleg door Hanneke op de ouderavond omtrent VMBO-B klopte.  Zo’n avond willen we vaker doen.  Nu teveel info ineens.  Beter spreiden over twee avonden.

Jaarplan 2015

De koers van de Aloysiusstichting tot 2020 wordt weer vertaald naar doelen in het jaarplan.  De Hilt blijft cluster 4 onderwijs ( gedragsproblemen ). Een aantal vragen ten aanzien van het jaarplan:

  • MLS?   Dat is de naam van het leerlingvolgsysteem wat alle scholen van de Aloysiusstichting gebruiken.
  • 5 leerlingen een VMBO_B diploma? Dit zijn leerlingen die nu in de groep van Mandy zitten.  Zij volgen de praktijklessen op het Vakcollege. Deze vorm van samenwerking stopt omdat dit financieel niet meer haalbaar is. Volgend schooljaar is het niet meer mogelijk om op de Hilt een VMBO-B diploma te halen, wel kunnen leerlingen deelcertificaten op vmbo-B niveau behalen.
  • In de doelen waar we aan werken staat niet elke keer wat nieuws.  Wat je doet moet je goed doen en verdiepen. Goed borgen.
  • Moet er door het passend onderwijs iets aan de visie worden veranderd?  Niet echt.  We moeten wel aan kunnen tonen dat speciaal onderwijs nog steeds nodig is.  Aandacht voor de sociaal emotionele ontwikkeling blijft zeer belangrijk. 

Vraag vanuit de OPR (ondersteuningsplanraad is een medezeggenschapsprgaan binnen samenwerkingsverband waarin leraren en ouders zijn vertegenwoordigd) : Zijn er ideeën / wensen hoe het samenwerkingsverband het geld wat niet geoormerkt is ( zo’n 900.000 euro ) zou moeten inzetten.

Niet aan protocollen en didactiek maar aan de mensen op de werkvloer. Hun houding, aandacht, zorg voor de socialisatie van de leerlingen, veiligheid, omgaan met verschillen.  Het valt of staat met de persoon voor de groep.

Koersplan Kernthema 2020

Er komt een ouderportaal in MLS waarin de ouders schoolse zaken  kunnen volgen.  Maar ouderbetrokkenheid is veel belangrijker.  Ouders en school moeten op 1 lijn zitten. Ouders en  school hebben ieder hun eigen verantwoordelijkheid.

Besteedt de Hilt genoeg tijd aan didactiek?   Dat is voor ouders niet goed te volgen. Ze zien alleen de behaalde punten en kunnen niet zien hoeveel tijd en aandacht daarin is gestoken. We doen allebei. Zowel didaktiek als sociaal emotioneel en dat schuurt wel eens.  Het is dus de kunst om de balans hierin te vinden.

Volgende vergadering

Het reserve overleg van 21 januari kan vervallen, de volgende vergadering is dan op woensdag 25 maart.  Belangrijkste agendapunt tot nu toe is de samenstelling van de MR.

 

Verslag MR vergadering 23 september 2014

De Hilt is blij dat de MR weer voltallig is met de bezetting van twee  ouders en twee  personeelsleden.  Voor John wordt het waarschijnlijk zijn laatste jaar,  Ingrid gaat nog zeker door. Dat betekent dat we in maart goed naar de samenstelling van de MR voor het schooljaar 2015-2016 moeten kijken.  

 

Passend Onderwijs

De Hilt heeft nog steeds veel aanmeldingen en de school is dus weer gegroeid!  Iets wat eigenlijk niet de bedoeling is van de wet passend onderwijs. Maar de groei is mede veroorzaakt door de komst van de vijf jarigen vanuit de Mikkel naar de Hilt. De behandeltijd voor kinderen op de Mikkel  is nog maar een jaar wat betekent dat de kinderen ook eerder doorstromen naar bijvoordbeeld De Hilt.

 

Vergaderplanning 2014-2015

10 december 2014     : Begroting, koersplan, jaarplan.

21 januari 2015            : Reserve datum

25 maart  2015             : Samenstelling MR 2015-2016

10 juni 2015                   : Wat nog ter tafel komt

 

Rondvraag - Welke richtingen houdt De Hilt?

Voor ouders is het onduidelijk wat er allemaal gaat gebeuren de komende jaren. Cluster 4 verdwijnt, wat gebeurt er met de TLV’s,(toelaatbaarheidsverklaring) welke richtingen houdt de Hilt?

 

Vanaf volgend schooljaar kunnen de leerlingen op De Hilt geen vmbo B-diploma behalen. Wel kunnen ze vmbo B- en/of K-staatsexamen certificaten in de theorievakken behalen. Voor het praktijkgedeelte is geprobeerd aansluiting te zoeken bij het Vakcollege. De vergoeding die het Vakcollege vraagt voor het volgen van de praktijklessen is voor De Hilt niet op te brengen. Daarnaast is het niet meer mogelijk om een diploma op niveau 1 (de oude AKA) te behalen. De Hilt heeft nu met het MBO afgesproken dat de leerlingen zich mogen melden bij het ROC ter AA met al hun staatsexamencertificaten en met een goed opgebouwd portfolio (verkregen via de stages). Ze moeten dan wel een toelatingsexamen doen, maar met dat totale pakket en een goed toelatingsonderzoek kunnen ze terecht op MBO BBL niveau 2. 

 

Het behalen van een vmboT-diploma is geen garantie voor vervolgonderwijs.  Naast hun diploma moeten ze teven beschikken over de vaardigheden, die nodig zijn om een MBO-opleiding te kunnen volgen daar vallen ook bijvoorbeeld sociale vaardigheden onder.

 

Elke leerling kan op de Hilt op zijn eigen niveau  certificaten halen en wordt er middels het creëren van oefensituaties gewerkt aan het verbeteren van de vaardigheden (competenties).  Er gaan leerlingen met en zonder diploma naar het MBO. Per leerling wordt altijd bekeken welk niveau passend is en wat mogelijk is.

 


De Hilt

Azalealaan 38

5701 CM Helmond

Tel.: 0492 - 52 58 00

E-mail: dehilt@aloysiusstichting.nl