Uitgangspunten

 • Een pedagogisch klimaat dat veiligheid biedt aan de brede verscheidenheid van leerlingen door structuur, rust, respect, duidelijkheid en eenduidige benadering te bieden.
 • Systematische aanpak van leer- , gedrags- en sociaal-emotionele problemen middels individuele handelingsplannen. (en ook pedagogische groepshandelingsplannen)
 • Een kleinschalige onderwijssetting met specifieke inrichtingseisen.
 • Specifieke deskundigheid en vaardigheden van docenten op de volgende deelgebieden: pedagogische kwaliteiten, algemene didactische vaardigheden, regels, kennis van differentiatie in werkvormen en leerprincipes.
 • Groepshandelingsplannen, orthodidactische en pedagogische screening.
 • Gedragstherapeutische benadering: leertheorie, leertheoretisch eclecticisme, contingentiemanagement en brede sociale ondersteuning; affectief, gedragsregulerend en informatief
 • Een zorgteam dat een centrale rol speelt in het cyclisch volgen van leerlingen (signaleren, diagnosticeren, remediëren, evalueren). Kinderstaf, kindbesprekingen, groepsbesprekingen
 • Ondersteuning van de docenten door specialisten: orthopedagoog, psycholoog, remedial teacher crea- en dramatherapeute en maatschappelijk werkende.
 • Prikkelarme omgeving, opvang voor uitreagerende leerlingen. Omgevingsfactoren laten helpen bij vergroten van zelfbeeld en zelfvertrouwen. (optreden tijdens feesten, weeksluitingen op een professioneel ingericht podium)
 • Een multidisciplinair team met een duidelijke, korte en overzichtelijke overlegstructuur.
 • Nauwe samenwerking met externe hulpverlenende instanties.
 • Aansluiten op de mogelijkheden zowel op sociaal emotioneel als op didactisch gebied.
 • Op didactisch gebied  onderwijs op maat  geven, aansluiten op het leerniveau van de leerlingen, dus een breed onderwijsaanbod ( tot vmbo-T).